Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Małkinia Górna,  18 sierpnia 2018 roku
 
 
 
OGŁOSZENIE
 
 
Wspólnota Mieszkaniowa przy ulicy Nurskiej 130 w Małkini Górnej
07-320 Małkinia Górna ul. Nurska 130,  ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Nurskiej 130 w Małkini Górnej /  2 klatkowy, dwukondygnacyjny/  wraz z dociepleniem cokołu i wymianą okienek w piwnicach. 
Pożądany termin realizacji do 30 kwietnia 2019 roku.
Szczegóły określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Termin składania ofert upływa – dnia   7 września  2018 roku do godz. 15.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 września 2018 roku o godz. 18.00 w budynku przy ulicy Nurskiej 130 w Małkini Górnej.
Wspólnota zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Jolanta Ziemnik- tel. 669 664 709.
 
Zarząd   Wspólnoty przy ulicy Nurskiej 130
 
 
SPECYFIKACJA
istotnych warunków zamówienia pod nazwą:
Termomodernizacja budynku przy ulicy Nurskiej 130 w Małkini Górnej
 
 
Zamawiający:
 
Wspólnota Mieszkaniowa przy ulicy Nurskiej 130 w Małkini Górnej
07-320 Małkinia Górna , ul. Nurska 130
tel. 669 664 709
 
Wymagane dokumenty od oferenta:
 
A/         Oferta winna zawierać nazwę , siedzibę oferenta, datę sporządzenia oferty, określenie przedmiotu oferty, ofertę należy opracować w języku polskim,
 
B/        Dokumenty wymagane od wykonawcy świadczące , że:
 
jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi / n.p. zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej/,
 
znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia / zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych i z ZUS o opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, informacja oferenta o wielkości zatrudnienia w firmie/,
 
ma uprawnienia do wykonywania określonych prac oraz ma niezbędną wiedzę i doświadczenie, możliwości ekonomiczne oraz pracowników zdolnych do wykonywania zamówienia / wykaz podobnych prac wykonanych w ciągu trzech lat, referencje od poprzednich zamawiających/,
 
oświadczenie, że nie jest objęty postępowaniem likwidacyjnym lub upadłościowym,
 
oświadczenie, że przyjmuje warunki specyfikacji.
 
W ofercie należy podać:
 
A/  Cenę za wykonanie całości zadania.  Należy wyraźnie zaznaczyć czy przedstawiona cena zawiera podatek VAT.
 
B/  Opis zaproponowanej silikonowej masy tynkarskiej, preparatu glono- i grzybobójczego i preparatu gruntującego z załączonymi świadectwami ITB.
 
Opis przedmiotu zamówienia.
 
A/ charakterystyka budynku:
 
Budynek 2- kondygnacyjny, 2- klatkowy, zaprojektowany w układzie konstrukcyjnym poprzecznym w technologii tradycyjnej z podpiwniczeniem. Konstrukcja budynku murowana, stropy typu Kleyna.
 
B/ Pożądany termin realizacji zamówienia do 30 kwietnia 2019  roku.
 
C/ Zakres robót do wykonania przedstawiono w „ Opisie technicznym termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego”   oraz w przedmiarze robót.
 
„Opis techniczny termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego  oraz przedmiar robót stanowią integralną część specyfikacji.
 
D/  W ofercie można uwzględnić materiały elewacyjne różnych firm z tym , że farba użyta do malowania elewacji musi być silikonowa.
 
Terminy i wymagania dotyczące składania ofert.
 
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z zaznaczeniem tytułu zamówienia w budynku przy ulicy Nurskiej 130 w Małkini Górnej. Osobami upoważnionymi do odbioru ofert są Zdzisław Koźlak oraz Henryk Stokowski.
 
Termin składania ofert upływa 7 września 2018 roku o godzinie 18.00
 
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 07.09.2018 roku o godz. 18.00 w budynku przy ulicy Nurskiej 130.
 
Ocena oferty:
cena ryczałtowa – 70 %,
wiarygodność wykonawcy – 10 %,
doświadczenie przy wykonywaniu podobnych robót i przygotowanie fachowe – 15 %,
warunki gwarancji – 5 %.
 
Warunki przeprowadzenia przetargu:
 
Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Jolanta Ziemnik tel. 669 664 709
 
Warunki i istotne postanowienia umowy, która ma być zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu:
 
Wartość przedmiotu zamówienia zostanie określona zgodnie z ceną zawartą w ofercie i z zakresem robót określonych w przedmiarze robót, stanowiącym integralną część specyfikacji.
 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi 2 % wartości przedmiotu umowy, wnoszone jest w pieniądzu w dniu zawarcia umowy.
 
Roszczenia w czasie trwania rękojmi zabezpieczone zostają przez 100 % wartości stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
 
Zapłata za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie uregulowana po odbiorze i zafakturowaniu robót w ciągu 21 dni od przedłożenia faktury przez wykonawcę.
 
 
Zarząd Wspólnoty przy ulicy Nurskiej 130.
 
 
https://drive.google.com/open?id=1tS2SyZDHoN0koCSqz9wU74zcWPshbF4B
 
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd