Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Rada Gminy Małkinia Górna  informuje o rozpoczęciu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na ławników sądowych do:

  • Sądu  Rejonowego  w  Ostrowi Mazowieckiej do orzekania w sprawach rodzinnych i nieletnich

Zgodnie z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Ostrołęce z dnia 14 maja 2015 r. nr Adm.0120-1/15 na kadencję 2016 – 2019 Rada Gminy Małkinia Górna wybiera jednego ławnika.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:  


REKLAMA

 

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2) jest nieskazitelnego charakteru;
3) ukończył 30 lat;
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5) nie przekroczył wieku 70 lat;
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie;

Ławnikami nie mogą być:  

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;    
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy oraz radcy prawni i aplikanci radcowscy;
5) duchowni;
6) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
7) funkcjonariusze służby więziennej;
8) radni gminy, powiatu, województwa.

Nie można być ławnikiem w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2015 r.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia.

Do karty kandydat ma obowiązek załączyć:

-  informację z Krajowego Rejestru Karnego (z datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia),
- oświadczenie, ze nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
- oświadczenie, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
- zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j. t. Dz. U. z 2015 r., poz. 581 z późn. zm.)
- dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego,
Do zgłoszenia kandydata na ławnika, dokonywanego przez stowarzyszenie, organizację dołącza się aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub odpis/zaświadczenie o wpisaniu do właściwego rejestru lub ewidencji,
W przypadku zgłoszenia kandydata przez grupę obywateli do karty dołącza się listę tych osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest pierwsza osoba wymieniona na liście. Kandydat na ławnika potwierdza wyrażenie zgody na kandydowanie własnoręcznym podpisem w odpowiedniej rubryce karty.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

KARTĘ ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA SĄDOWEGO ORAZ INNE DOKUMENTY MOŻNA POBRAĆ W URZĘDZIE GMINY (POKÓJ NR 9) LUB PONIŻEJ.

Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu, lub które wpłynęły do Rady Gminy po upływie terminu, czyli po dniu 30 czerwca 2015 r. pozostawia się bez biegu.

Zgłoszenia kandydatów na ławników przyjmowane będą w Urzędzie Gminy przez Inspektora ds. obsługi Rady Gminy (pokój nr 9) w godzinach pracy Urzędu.

Ławnika wybierze Rada Gminy, najpóźniej w październiku br. Kadencja rozpocznie się od dnia 1 stycznia 2016 i trwać będzie 4 lata.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Nietubyć      


Pliki do pobrania:

karta zgłoszenia kandydata na ławnika
lista zgłaszających kandydata na ławnika
oświadczenie postępowania sadowe
oświadczenie spełnienie wymogów
oświadczenie władza rodzicielska
wzór zaświadczenia lekarskiego

Our website is protected by DMC Firewall!