Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Dziś jest
Imieniny obchodzą:

Jesteśmy z Wami od 2001 roku

Chcesz zareklamować się na naszej stronie internetowej? Sprawdź ceny reklam. Cennik znajdziesz w dziale OGŁOSZENIA - REKLAMA

Szanowni Państwo,

Serdecznie dziękuję wszystkim Wyborcom z ul. Leśnej 7,9,11,22 i 24, którzy oddali na mnie swój głos w niedzielnych wyborach do Rady Gminy. Jest mi niezmiernie miło i czuję się zaszczycony tak dużym Państwa poparciem. Będę starał się służyć jak najlepiej mieszkańcom Gminy Małkinia Górna.

Ponadto, dziękuję wszystkim Wyborcom, którzy 21 października wzięli udział w głosowaniu, gdyż: „Każda gmina, każda wspólnota stanowi jakąś niewielką cząstkę wszystkich obywateli kraju”.

Jeszcze raz bardzo dziękuję za zaufanie i poparcie!

Serdecznie gratuluję Wszystkim, którzy te wybory wygrali.

 

Z wyrazami szacunku

Leszek Dębek


 

 

 

Serdecznie dziękuję osobom, które oddały na mnie swój głos w wyborach do Rady Powiatu.

 

Ewa Janik

 


 

 

Podziękowanie za udział w wyborach


SZANOWNI PAŃSTWO !!!
Chociaż nie są jeszcze znane oficjalne wyniki wyborów samorządowych na terenie Gminy Małkinia Górna dziękuję Państwu przede wszystkim za udział w wyborach, ale nade wszystko dziękuję mieszkańcom Osiedla Domów Jednorodzinnych w Małkini Górnej za każdy oddany głos na moją osobę.

To dla mnie ogromna motywacja do dalszej pracy na rzecz naszej społeczności lokalnej ufam, że  sprostam Państwa oczekiwaniom.

Pozdrawiam serdecznie
Zbigniew Nietubyć

 


 

Szanowni Wyborcy !

Serdecznie dziękuję za każdy oddany głos na moją osobę. Jest mi niezmiernie miło, że dzięki Waszemu zaufaniu zostałam wybrana do Rady Gminy. Dziękuję za okazane wsparcie i wiele miłych słów, które od was usłyszałam. Wszystkim zwycięzcom gratuluję wygranej i życzę powodzenia w najbliższej kadencji. Wierzę, że razem możemy zrobić wiele dla naszej gminy.

 

Z poważaniem

Urszula Fidorczuk.


 

Szanowni Państwo,
za nami kolejne wybory samorządowe. Frekwencja potwierdziła, że w tym roku wybory cieszyły się dużym zainteresowaniem Mieszkańców Naszej Gminy. Jesteśmy przekonani, że My jako KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZEJRZYSTA I ROZWOJOWA GMINA mamy swój wkład w tak wysoką frekwencję. 
Dziękujemy za oddane na nasz Komitet głosy, dziękujemy za zaufanie i cieszymy się, że przedstawiane przez nas argumenty trafiały do Państwa. 
Gratulujemy wszystkim osobom kandydującym w wyborach, które zdobyły mandat. Jednocześnie życzymy aby wszystkie złożone obietnice wyborcze zostały zrealizowane.

 

Z serdecznymi pozdrowieniami
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW
PRZEJRZYSTA I ROZWOJOWA GMINA


 

Szanowni Państwo!
Serdecznie dziękuje wszystkim osobom, które wzięły udział wyborach samorządowych, a w sposób szczególny pragnę podziękować za wszystkie głosy oddane na moją osobę. Jestem zaszczycony, że obdarzyliście mnie Państwo tak dużym poparciem. Państwa zaufanie będzie źródłem mojej motywacji do jeszcze cięższej pracy na rzecz wszystkich mieszkańców Gminy Małkinia Górna. 


Z wyrazami szacunku, 
Dariusz Rafalik

 


 

Szanowni Państwo  !

 

W imieniu Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość dziękuję wszystkim Wyborcom za głosy oddane  na naszych kandydatów do Rady Powiatu Ostrów Mazowiecka. Dziękuję Kandydatom za trud i zaangażowanie jakie włożyli podczas kampanii wyborczej. Dziękuję tym którzy nas wspierali. Zaufanie jakim Państwo obdarzyli moją osobę będzie dla mnie zobowiązaniem do dalszej działalności publicznej dla rozwoju naszej gminy i powiatu.

 

 

Radny Rady Powiatu

Stefan Kazimierz Rostkowski


 

Szanowni Państwo.


Serdecznie dziękuję Państwu za udział w wyborach i oddanie głosu na moją listę. Jest mi niezmiernie miło, iż mogłem otrzymać od Państwa 577 głosów, jednakże reguły wyborcze są nieubłagane i słabszy wynik na listę nie dał nam mandatu. Dziękuję Koleżankom i Koledze z listy za wspólną pracę.
Serdecznie gratuluję zwycięzcom i życzę im sukcesów w pracy dla dobra naszej gminy.


Raz jeszcze dziękuję Państwu za oddane głosy, pozostaję z szacunkiem

Andrzej Sadowski


 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Małkini Górnej

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Asystenta rodziny

Forma zatrudnienia: umowa zlecenia na czas określony. Oznacza to pracę w godzinach przedpołudniowych, popołudniowych i wieczornych oraz w dni ustawowo wolne od pracy, również w weekendy.

Miejsce pracy: Praca z rodziną w miejscu zamieszkania, w miejscu wskazanym przez rodzinę lub w siedzibie  Ośrodka Pomocy Społecznej w Małkini Górnej.

 

  

 

Wymagania.

Asystentem rodziny może być osoba, która posiada:

 1. Wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
 2. Wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
 3. Wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3- letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
 4. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
 5. wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego ;
 6. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymogi pożądane:

 1. znajomość regulacji prawnych z zakresu : wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie , wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi , przeciwdziałania narkomanii, przepisów o ochronie danych osobowych ,ustawy o pomocy społecznej
 2. wysoka kultura osobista
 3. znajomość obsługi komputera i programów biurowych
 4. umiejętność pracy w warunkach stresujących
 5. wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,
 6. znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami,
 7. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy, kreatywność
 8. umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,
 9. nieposzlakowana opinia,
 10. umiejętność pracy w grupie

Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności :

 1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny w konsultacji z pracownikiem socjalnym o którym mowa w art. 11 ust 1;
 2. opracowanie , we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodziny pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonym     w pieczy zastępczej;
 3. udzielenie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
 4. udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
 5. udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
 6. udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
 7. wsparcie aktywności społecznej rodzin;
 8. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 9. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
 10. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
 11. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych ;
 12. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia, bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
 13. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
 14. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
 15. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku   i przekazywanie tej oceny podmiotowi, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy;
 16. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
 17. sporządzanie na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
 18. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej,właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
 19. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art.9a ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz.U. z 2011r. poz.887 ) lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

Informacje dodatkowe:

 1. asystent rodziny, wykonuje czynności w ramach swoich obowiązków, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych;
 2. praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego w terenie gminy, w której praca ta jest prowadzona;
 3. asystent rodziny nie może prowadzić postępowań w zakresu świadczeń realizowanych przez gminę;
 4. asystent rodziny jest obowiązany do systematycznego podnoszenia swoich kwalifikacji  w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną w szczególności przez udział w szkoleniach  oraz samokształcenie;
 5. asystent rodziny prowadzi prace z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę;
 6. jednostki administracji rządowej i samorządowej właściwe organizacje pozarządowe, podmioty i osoby specjalizujące się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny, zespół interdyscyplinarny lub grupa robocza, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.), lub podmiot,których pomoc przez wykonywanie zadań uzna za niezbędna – udzielają asystentowi rodziny odpowiedniej pomocy w wykonywaniu czynności zawodowych;
 7. asystentowi rodziny nie przysługuje zwrot kosztów przejazdu do miejsca wykonywania przez niego usług asystenta rodziny.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia

 1. CV – podpisane własnoręcznie;
 2. List motywacyjny- podpisane własnoręcznie;
 3. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 4. Kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie  o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy
 5. Kopie dokumentów potwierdzających obywatelstwo polskie;
 6. Pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych;
 7. Pisemne oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślnie przestępstwa skarbowe;
 8. Oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona;
 9. Oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzającego przez sąd;
 10. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,  zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych( tj. Dz. U. z 2014r. poz.1182).

Dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 09 września 2016 roku do godz.15.00.

osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Biegańskiego 3,  07-320 Małkinia Górna

bądź listownie na adres Ośrodka Pomocy Społecznej. Decyduje data wpływu do ww. Ośrodka.

w kopercie z napisem „Nabór na stanowisko Asystenta rodziny"

Postanowienia końcowe:

-  złożenie oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron;

-  kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy  

   kwalifikacyjnej;

-  oferty niespełniające wymogów formalnych zostaną zwrócone nadawcy;

-  Kierownik OPS zastrzega sobie prawo zaproszenia do rozmowy tylko wybranych kandydatów.

Kierownik              
Ośrodka Pomocy Społecznej

w Małkini Górnej       

Anna Lipińska
 

SFbBox by website

KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ

Studio OSUMI prezentuje:

Wójt Gminy Małkinia Górna

BOŻENA KORDEK
Dzień przyjęć: środa 9:00 – 14:00
oraz 16:00-17:00
kontakt: tel. 502 359 022

lub 29 6442975
e-mail: wojt@malkiniagorna.pl
bozenakordek@wp.pl
www.malkiniagorna.pl
 

Rada Gminy Małkinia Górna

RADA GMINY MAŁKINIA GÓRNA

1. Nietubyć Zbigniew – Przewodniczący
2. Maliszewski Jerzy - Wiceprzewodniczący
3. Murawski Arkadiusz- Wiceprzewodniczący

4. Biszewski Zdzisław
5. Bogdan Jacek
6. Dębek Leszek - tel. 503-070-557
7. Dębowiak Marzenna
8. Fidorczuk Urszula
9. Graczyk Arkadiusz
10. Jagiełło Józef
11. Kołota Krzysztof
12. Koroś Dorota
13. Nowacki Roman
14. Siwek Leszek
15. 
Zawistowski Marcin - 504-999-748

 

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w poniedziałki w godz. 9.00 - 10.00 w Urzędzie Gminy w pokoju nr 9


Pogoda w Małkini

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd