Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Dziś jest
Imieniny obchodzą:

Jesteśmy z Wami od 2001 roku

Chcesz zareklamować się na naszej stronie internetowej? Sprawdź ceny reklam. Cennik znajdziesz w dziale OGŁOSZENIA - REKLAMA

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Wójt Gminy Małkinia Górna

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw promocji gminy i kontaktów z mediami

miejsce pracy: Urząd Gminy w Małkini Górnej ul. Przedszkolna 1

 

1. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie,
2) wykształcenie wyższe,
3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
4) kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
6) nieposzlakowana opinia,
7) wymagany minimum dwuletni staż pracy,
8) znajomość ustaw: prawo prasowe, o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o ochronie danych osobowych,
9) dobra znajomość obsługi komputera (programów graficznych).

2.   Wymagania dodatkowe:

 

Czytaj więcej...

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

 

Wójt Gminy Małkinia Górna informuje o rozpoczęciu prac dotyczących opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej,który stanowić będzie dokument strategiczny dla rozwoju gminy na płaszczyźnie gospodarki energetycznej. Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej ma na celu wskazanie możliwości zrównoważonego rozwoju poprzez realizację inwestycji efektywnych energetycznie, a tym samym wysoce ekologicznych.

 

Zapisy planu dotyczą zarówno obiektów, jak i infrastruktury publicznej, przedsiębiorstw działających na terenie gminy, a także jego mieszkańców. Ponadto przyjęcie w/w planu, w sposób zasadniczy ułatwi pozyskiwanie dodatkowych, preferencyjnych środków finansowych w ramach perspektywy budżetowej 2014-2020.

Szanowni Państwo,

 

Czytaj więcej...

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJ ROLNICTWA
MAZOWIECKI ODDZIAŁ REGIONALNY

ZAPROSZENIE

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
zaprasza na spotkanie

Informacyjno-szkoleniowe dla rolników, w związku z ogłoszonym naborem wniosków na operacje typu „ Modernizacja gospodarstw rolnych ” w ramach poddziałania

„Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” PROW na lata 2014-2020

w następujących obszarach:

a) rozwój produkcji prosiąt,
b) rozwój produkcji mleka krowiego
c) rozwój produkcji bydła mięsnego .

 Spotkanie odbędzie się w dniu 30.09.2015 r. ( środa) o godzinie 11.00

Miejsce szkolenia :

Urząd Gminy Ostrów Mazowiecka
Ul Sikorskiego 5

Program współpracy Gminy Małkinia Górna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.), na rok 2016.

 

Gmina Małkinia Górna dążąc do stworzenia demokratycznego ładu społecznego, jako istotny czynnik uznaje budowę społeczeństwa obywatelskiego, którego bazą jest ścisłe partnerstwo między administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi skupiającymi osoby wrażliwe społecznie.

 

Partnerstwo to ma na celu lepsze wykonywanie zadań Gminy Małkinia Górna poprzez możliwe pełne wykorzystanie potencjału organizacji pozarządowych.

Czytaj więcej...

Uprzejmie informuję, że w dniu 28 września 2015 r. (poniedziałek) o godz. 13:00 w Zespole Szkół Gminnych nr 2 w Małkini Górnej przy ul. Leśnej 15, odbędzie się XIII zwyczajna sesja Rady Gminy Małkinia Górna, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad oraz przyjęcie protokołów z dwóch poprzednich sesji.
2. Informacja o działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dopłaty do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
6. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie nieruchomości na rzecz Województwa Mazowieckiego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie nieruchomości na rzecz Województwa Mazowieckiego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości gruntowej nr 354/4 wraz z budynkiem, położonej w miejscowości Orło.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc targowych na terenie gminy Małkinia Górna.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu targowiska gminnego.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty targowej na terenie gminy Małkinia Górna i sposobu jej poboru.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 2015-2027.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika na kadencję 2016 - 2019.
18. Podjęcie w sprawie przystąpienia gminy Małkinia Górna do uczestnictwa w projekcie realizowanym przez powiat ostrowski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
19. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Małkinia Górna na lata 2016-2022.
20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
21. Wolne wnioski i sprawy różne.
22. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Nietubyć

 

SFbBox by website

DMC Firewall is a Joomla Security extension!